A Szalay Zoltán egyéni vállalkozó (székhely: 4251 Hajdúsámson, Harmat utca 2., nyilvántartási szám: 52781010; adószám: 69157246129; statisztikai számjel: 69157246452023109) – a továbbiakban: Szalay Zoltán –,mint adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az Ön (a továbbiakban:Érintett) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért Szalay Zoltán az által üzemeltetett vezerlojavitas.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap)keresztül történő, illetve a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési rendelkezéséket a jelen adatkezelési tájékoztatóban állapítja meg.

Jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik a Honlapon megjelenő harmadik személyek gazdasági tevékenységéhez, szolgáltatásaihoz, promócióihoz, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezeléseire.

A Szalay Zoltán általi adatkezelésekre:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján,

 2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján,

 3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: E-ker tv.),

 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

 5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény),

 6. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk)

alapján kerül sor.

Kiemelendő, hogy a GDPR rendelet hatálya alá kizárólag a természetes személyek adataira vonatkozó adatkezelések tartoznak, így az nem vonatkozik jogi személyek és egyéb vállalkozások adatainak kezelésére. Ennek megfelelően a jelen adatkezelési tájékoztató a magánszemélyek részére történő értékesítés esetkörökről rendelkezik.

 1. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ AJÁNLATKÉRÉSRE ÉS KAPCSOLATFELVÉTELRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az, hogy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a szolgáltató nyújtáshoz be tudjuk Önt azonosítani.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szalay Zoltán által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Az ajánlatkérés során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • teljes név,

 • értesítési telefonszám,

 • e-mail cím,

 • a javításhoz szükséges technikai adatok,

A kapcsolatfelvétel során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • teljes név,

 • e-mail cím,

Az ajánlatkérés és a kapcsolatfelvétel során – nem kötelező jelleggel – Ön további adatokat is megadhat, amennyiben úgy gondolja, hogy ez a Szalay Zoltánáltal nyújtott szolgáltatás teljesítésének elősegítéséhez szükséges.

Szalay Zoltánkijelenti, hogy nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vagy egyéb különleges személyes adatra vonatkoznak. Amennyiben Szalay Zoltántudomást szerez arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul törli.

Szalay Zoltán az árajánlatkérés és a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mail címének megadásakor Ön egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Honlapon történő regisztrációtól számított 15 év.

 1. A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a megrendelés dokumentálása, valamint a megrendeléssel kapcsolatos számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a Szalay Zoltánt terhelő, Számviteli törvényben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A megrendeléskor és a számlázáskor kezelt adatok köre megegyezik az ajánlatkéréshez kezelt adatok körével.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megrendelések teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés leadásától számított 15 évig tároljuk.

A kiállított számlákat a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, a Szalay Zoltánjogosult az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

I.AZ ADATKEZELÉSEK SORÁN MEGISMERT ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen Szalay Zoltán ügyvezetése, illetve Szalay Zoltán belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szalay Zoltán adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt) vesz igénybe.

II.ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Ön által leadott megrendelés teljesítése, valamint a Honlap üzemeltetése érdekében Szalay Zoltánadatfeldolgozókat vesz igénybe.

 1. Az MPL-el kötött eseti megrendelések alapján az MPL mint adatfeldolgozó közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Az adatfeldolgozó az Ön nevét, címét és a telefonszámát kizárólag a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően az adatokat haladéktalanul köteles töröli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: MPL (Magyar Posta Logisztika) – Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu

 1. A rendszerüzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Boskovits Richárd egyéni vállalkozó

Az adatfeldolgozó székhelye: 4142 Zsáka, Béke utca 5.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@elite4ce.com; 06-20-378-5492

Szalay Zoltán az Ön által megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személynek történő kiadása az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.

III.ADATBIZTONSÁG

Szalay Zoltán minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

IV.AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,

 2. az adatok helyesbítéséhez való jog,

 3. az adatok törléséhez való jog,

 4. a tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor tájékoztatást kérhet Szalay Zoltántól személyes adatai kezeléséről. Szalay Zoltán a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles Önt tájékoztatni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor kérheti, hogy Szalay Zoltán a személyes adatait helyesbítse. A kérésének Szalay Zoltán legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.

Önnek szintén joga van felszólítani Szalay Zoltánt, hogy az adatait töröljük a nyilvántartásunkból. Társaságunk a törlés iránti kérésének legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki különösen arra, ha Szalay Zoltánt törvény kötelezi az adatok további tárolására (így például a számlázással összefüggésben).

Tájékoztatjuk Önt, hogy jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Szalay Zoltán
4251 Hajdúsámson, Harmat utca 2.
e-mail: info@vezerlojavitas.hu

 1. JOGORVOSLAT ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), valamint jogosult jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulni.

Szalay Zoltán fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az ügyfelei előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, amely módosításokat az ügyfelek a Honlap és a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadnak.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, amelyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a fenti elérhetőségek bármelyikére.

V.Sütiszabályzat

Figyelem! Azzal, hogy a honlapunkat használja, beleegyezik a sütihasználatunkba.

1./ Általános tájékoztató

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vezerlojavitas.hu honlap tárhelyszolgáltatója:

Boskovits Richárd egyéni vállalkozó

Székhely: 4142 Zsáka, Béke utca 5.

Weboldal: https://elite4ce.com

2./ Tájékoztató a sütihasználatunkról

Ahogy az Adatkezelési Szabályzatunkban is rögzítettük, a honlapunk adatot gyűjt Önről a honlapunk használata során. A jelen Sütiszabályzat tartalmazza a 2011-es Európai Közösségek Rendelete (Elektromos hírközlőhálózatokról és szolgáltatásokról) (az elektromos hírközlésben érvényesülő adatvédelemről) és az Általános Adatvédelmi Rendelet, (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GPDR) által előírt tájékoztatót az általunk használt sütikről.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapunkon azért használunk sütiket, hogy meg tudjuk Önt különböztetni a honlap többi használójától. Ez segít nekünk abban, hogy kitűnő felhasználói élményt kínáljunk Önnek miközben a honlapunkat böngészi és ez által javítani tudunk az oldalunkon is.

A süti egy kis, betűkből és számokból álló fájl, amit az Ön böngészőjében vagy a számítógépének merevlemezén tárolunk, amennyiben Ön ehhez hozzájárul. A sütik olyan információt tárolnak, amelyeket az Ön számítógépének a merevlemezére továbbítunk.

Amikor Ön először meglátogatja a honlapunkat, látni fog egy a sütikre vonatkozó felhívást az oldal alján. Ha rákattint az „Elfogadom” gombra, egy sütit telepítünk, amely rögzíti az Ön preferenciáit.

3./ Harmadik személy weboldalszolgáltatók

Előfordulhat, hogy engedélyezzük harmadik személyeknek, hogy sütiket helyezzenek el az Ön eszközein az alábbiak szerint:

3.1./ A honlap látogatottságának mérése érdekében statisztikai sütiket használunk, így a honlap programja statisztika sütiket helyezhet el.

3.2./ Hirdetési céllal harmadik személyek is elhelyezhetnek sütiket az Ön eszközén.

4./ Tájékoztatjuk Önt, hogy a következő sütiket alkalmazzuk:

4.1./ Szigorúan szükséges sütik. Ezek olyan sütik, amelyek a honlapunk működtetéséhez szükségesek.

4.2./ Analitikai/teljesítménymérő sütik. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy számon tartsuk és felismerhessük a látogatóinkat, valamint azt, hogy kövessük a látogatóink útvonalát a honlapunk felhasználása során. Ez segít abban, hogy javításokat végezzünk a honlapunkon, például úgy, hogy biztosítjuk a látogatóink számára azt, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.

4.3./ Funkcionalitást mérő sütik. Ezek a sütik teszik lehetővé számunkra, hogy felismerjük Önt, amikor visszalátogat a honlapunkra. Ez azt is lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk a honlapunk tartalmát az Ön számára és emlékezhessünk a preferenciáira (például a kiválasztott nyelvre, illetve területre).

4.4./ Célzott sütik. Ezek a sütik rögzítik a honlapunkon tett látogatását, a látogatott oldalakat, és az Ön által követett linkeket. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a honlapunkat és hirdetéseinket az Ön érdeklődésének megfelelően személyre szabjuk.

5./ Harmadik személyek

Felhívjuk figyelmét, hogy harmadik személyek (ideértve például a hirdetési hálózatok, külső szolgáltatók úgy, mint az internetforgalom elemző szolgáltatások) szintén alkalmazhatnak sütiket, amelyért mi nem tartozunk felelősséggel és nincs is kihatásunk ezekre. Ezek a sütik valószínűleg analitikus/teljesítménymérő sütik vagy célzott sütik. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a harmadik személyek honlapjait a sütihasználatukról szóló további tájékoztatásért.

6./ A Sütik letiltása

Ön úgy tudja letiltani a sütiket, hogy bekapcsolja a böngészőjének a beállításai között azt a funkciót, amely lehetővé teszi Önnek, hogy elutasítson bizonyos sütiket, illetve, hogy valamennyi sütit elutasítsa. Amennyiben viszont Ön azt választja, hogy a böngészőjén keresztül valamennyi süti alkalmazását letiltja (beleértve a szigorúan szükséges sütiket is), akkor lehet, hogy a honlapunkat vagy annak bizonyos részéit nem fogja tudni elérni.

A sütik elutasításáról további tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

7./ A sütik lejárati ideje

A szigorúan szükséges sütik kivételével valamennyi sütink 26 hónap után jár le.

8./ A Sütiszabályzatunk módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy felülvizsgáljuk a sütiszabályzatunkat, ezért kérjük rendszeresen ellenőrizze a változásokat. Amennyiben Ön a honlapunkat a sütiszabályzat módosításának közzétételét követően is továbbhasználja, úgy Ön azzal elfogadja a módosításokat. A frissítéseket az oldal tetején az „Adatkezelési nyilatkozat” jelezzük.

Budapest, 2018. november 19.